Sun. Jul 14th, 2024

Strasbourg, 16 February 2022

Following the Court of Justice ruling on the “rule of law conditionality” mechanism, MEPs demand that the Commission applies it and protects EU values.

“The rule of law is our treasure”, said Clément Beaune on behalf of the French Presidency of the Council. He welcomed the “necessary legal clarity” given today by the Court and said that the French Presidency now expects the Commission to implement it. The French Presidency is committed to mobilising all the tools to protect the rule of law, he stressed.

Budget Commissioner Johannes Hahn said that the Court’s ruling is now being analysed by the Commission, which will swiftly finalise its guidelines on how to apply the regulation. He underlined that the mechanism is one of the tools in the EU’s rule of law protection toolbox and that it is key to choose the right tools to address specific problems. He reassured MEPs that the Commission was monitoring the situation across member states to identify any potential breaches to the rule of law and pointed out that it has already sent informal letters to two member states. Pointing to President Ursula von der Leyen’s statement, he said that when the conditions of the regulation have been fulfilled, the Commission will act with determination.

“Today is a day of victory for Parliament”, MEPs said, stressing that the ECJ ruling confirmed the Parliament’s stance that EU money should not go to governments that violate EU values. Many underlined that now the Commission had run out of excuses for delays. Many speakers said they had had enough of hearing bureaucratic excuses, while some member states were being taken over by tyrants, with justice systems degrading, freedom of press restricted and minorities’ rights curtailed. They recalled that the Commission’s role is to guard the EU treaties and protect the founding values to which all EU countries have committed.

Some speakers accused the EU institutions of punishing Hungary and Poland for political reasons and discriminating between “better” and “worse”. Rule of law problems and politicised justice systems exist also in other EU countries, such as Germany and Spain, they said.

Watch extracts from the debate here

Background

The budget conditionality regulation aims to protect EU funds from being misused by national governments that breach the rule of law. The regulation entered into force on 1 January 2021. So far, the Commission has not applied it.

On 11 March 2021, Poland and Hungary challenged the regulation in the EU Court of Justice.

On 16 February 2022, the EU Court of Justice issued a ruling that actions by Hungary and Poland against the rules on conditionality, which protect the European Union’s budget, should be dismissed.

Further information

Mechanizm warunkowości budżetowej: posłowie wzywają Komisję do natychmiastowego działania

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości posłowie chcą, aby Komisja stosowała mechanizm warunkowości budżetowej związanej z praworządnością chroniąc wartości UE.

“Państwo prawa jest naszą najwyższą wartością ” – powiedział Clément Beaune w imieniu francuskiej Prezydencji w Radzie. Wyraził zadowolenie z “niezbędnej jasności prawnej”, jaką zapewnił dziś Trybunał, i powiedział, że francuska prezydencja oczekuje teraz od Komisji wdrożenia orzeczenia. Podkreślił, że francuska prezydencja zobowiązuje się do uruchomienia wszystkich narzędzi służących ochronie praworządności.

Komisarz ds. budżetu Johannes Hahn powiedział, że orzeczenie Trybunału jest obecnie analizowane przez Komisję Europejską, która szybko sfinalizuje swoje wytyczne dotyczące sposobu stosowania rozporządzenia. Podkreślił, że mechanizm ten jest jednym z instrumentów ochrony praworządności w UE i że kluczowy jest wybór właściwych narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów. Zapewnił posłów, że Komisja monitoruje sytuację w państwach członkowskich, aby zidentyfikować wszelkie potencjalne naruszenia praworządności i wskazał, że wysłała już nieformalne pisma do dwóch państw członkowskich. Odnosząc się do oświadczenia przewodniczącej Ursuli von der Leyen, powiedział, że gdy warunki rozporządzenia zostaną spełnione, Komisja będzie działać z determinacją.

“Dziś jest dzień zwycięstwa Parlamentu”, mówili europosłowie, podkreślając, że orzeczenie ETS potwierdziło stanowisko Parlamentu, że pieniądze UE nie powinny trafiać do rządów, które łamią wartości UE. Wielu podkreślało, że teraz Komisji Europejska nie ma już wymówki dla opóźnień.

Wielu mówców stwierdziło, że ma już dość wysłuchiwania biurokratycznych wymówek, podczas gdy niektóre państwa członkowskie są przejmowane przez tyranów, a systemy wymiaru sprawiedliwości ulegają degradacji, a wolność prasy i prawa mniejszości są ograniczane. Przypomnieli, że rolą Komisji jest stanie na straży traktatów UE i ochrona podstawowych wartości, do których zobowiązały się wszystkie kraje UE.

Niektórzy mówcy zarzucali instytucjom UE, że karzą Węgry i Polskę z powodów politycznych i rozróżniają między “lepszymi” i “gorszymi”. Problemy z praworządnością i upolitycznionym wymiarem sprawiedliwości istnieją także w innych krajach UE, takich jak Niemcy czy Hiszpania – mówili.

Całą debatę można obejrzeć ponownie tutaj.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowania dostępu do funduszy UE od praworządności ma na celu ochronę funduszy UE przed niewłaściwym wykorzystaniem przez rządy krajowe, które naruszają jej zasady. Weszło ono w życie 1 stycznia 2021 roku. Jak dotąd Komisja nie zastosowała go.

11 marca 2021 roku, Polska i Węgry zaskarżyły rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

16 lutego 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie, zgodnie z którym skargi Węgier i Polski przeciwko mechanizmowi warunkowości, które chronią budżet Unii Europejskiej, powinny zostać oddalone.

Forward to your friends