Thu. Jul 18th, 2024
  • Multinationals will have to publically disclose the amount of tax they pay in each EU country
  • Some flexibility but detailed rules to prevent abuse by multinationals

MEPs give their final green light to new rules obliging big multinationals to publicly declare the taxes they pay in each EU country, in order to undermine tax avoidance.

By adopting this legislation on Thursday, the plenary closed a legislative process prolonged by five years of foot-dragging by some EU governments.

Multinationals and their subsidiaries with annual revenues over €750 million – and which are active in more than one EU country – will now have to publish the amount of tax they pay in each member state. This information will also need to be made publically available on the internet, using a common template, and in a machine-readable format.

Detailed reporting for greater transparency

According to the agreement approved by MEPs, to facilitate the use of the information provided and to increase transparency the data provided by companies will need to be broken down into specific items. These include the nature of the company’s activities, the number of full-time employees, the amount of profit or loss before income tax, the amount of accumulated and paid income tax, and accumulated earnings.

Additional safeguards to prevent abuses by companies

Subsidiaries or branches below the revenue threshold will also be required to publish their tax information if they are deemed to exist only to help the company avoid the new reporting requirements.

Some provisions allow multinationals to be temporarily exempt from some reporting requirements, but these are nonetheless strongly circumscribed.

Extra-territorial reach

The tax transparency reports also extend to the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes outside the EU (countries on the so-called EU “black” and “grey” lists), according to the legislative text. Although MEPs wanted stronger provisions to tackle profit shifting to non-EU tax havens, the new rules will still expose tax revenue being lost to tax havens. In January 2021, Parliament acknowledged reports which show that 6 of the 20 largest tax havens are EU countries, with EU member states being two of the top six. A study by the Director of the EU Tax Observatory concluded that about 80% of the profits shifted in the EU are channeled to EU tax-havens.

Quotes

Co-rapporteur Evelyn Regner (S&D, AT) said: “Persistence pays off. Despite all the adversity and a five-year-long blockage in the Council, we can proudly say that the call for more corporate tax transparency has been answered.. For too long, corporations have played by their own rules. Thanks to the transparency provided by public country-by-country reporting, we will now be able to shed light on this opaque corporate jungle.”

Co-rapporteur Ibán García del Blanco (S&D, ES) said: ” Today’s adoption is a long-awaited step in increasing corporate transparency, setting a precedent for the world. The EU must put an end to the cloak of secrecy around where and how large multinationals do business and how much taxes they pay in each country.. Citizens, investors, trade unions, researchers and journalists have the right to know this information, and corporations have to demonstrate they behave responsibly. “

Next steps

The directive will enter into force 20 days after publication in the Official Journal. Member states will then have 18 months to transpose the law into their national laws. This means that businesses will need to be complying with the first provisions of the directive by mid-2024.

The legislation includes a review clause; the rules will be revisited in four years and extended after an assessment.

 

Przejrzystość podatkowa firm – nowe zasady sprawozdawczości w rozbiciu na kraje

Komunikat prasowy

  • Przedsiębiorstwa wielonarodowe będą musiały ujawniać publicznie kwotę podatku płaconego w każdym kraju Unii
  • Przewidziano pewną elastyczność, ale szczegółowe przepisy mają zapobiec nadużyciom ze strony koncernów wielonarodowych

Posłowie uchwalili nowe przepisy zobowiązujące koncerny wielonarodowe, by ujawniały wysokość podatku płaconego w każdym kraju Unii. Ma to przeciwdziałać unikaniu opodatkowania.

Przyjęciem nowych przepisów w czwartek, posłowie zamkną proces legislacyjny, opóźniany przez pięć lat, z powodu opieszałości niektórych rządów w UE.

Przedsiębiorstwa wielonarodowe i ich spółki zależne o rocznych dochodach przekraczających 750 mln EUR, które prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie Unii, będą musiały publikować informacje o kwocie podatku płaconego w każdym państwie członkowskim. Informacje te będą również musiały publicznie udostępniać w internecie, przy użyciu wspólnego szablonu i w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Szczegółowa sprawozdawczość na rzecz większej przejrzystości

Zgodnie z porozumieniem przyjętym przez Parlament, łatwiej będzie korzystać z informacji dostarczanych przez firmy, a informacje te będą czytelniejsze. Dane będą musiały być rozbite na poszczególne pozycje, np. charakter działalności przedsiębiorstwa, liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, kwota zysku lub straty przed opodatkowaniem, kwota skumulowanego i zapłaconego podatku dochodowego oraz skumulowane zyski.

Dodatkowe zabezpieczenia, by zapobiegać nadużyciom ze strony przedsiębiorstw

Spółki zależne lub oddziały o przychodach poniżej określonego progu także będą musiały publikować informacje dotyczące podatków, jeżeli podmioty takie istnieją tylko po to, aby pomóc przedsiębiorstwu uniknąć nowych wymogów sprawozdawczych.

Niektóre przepisy pozwalają na tymczasowe zwolnienie przedsiębiorstw wielonarodowych z niektórych wymogów sprawozdawczych, ale te zwolnienia są ściśle określone.

Zasięg eksterytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek sporządzania sprawozdań o przejrzystości podatkowej obejmie również przedsiębiorstwa z unijnej listy jurysdykcji niechętnych współpracy w zakresie opodatkowania spoza Unii (kraje znajdujące się na tzw. czarnej i szarej liście UE). Posłowie chcieli, aby przepisy zwalczające przenoszenie zysków do rajów podatkowych poza UE były silniejsze. Przyjęta dyrektywa nadal będzie jednak narażać państwa na utratę dochodów podatkowych w rajach podatkowych. W styczniu 2021 roku Parlament stwierdził, że spośród 20 największych rajów podatkowych sześć to kraje Unii. Dwa najważniejsze to państwa członkowskie UE. W badaniu przeprowadzonym przez unijne obserwatorium podatkowe stwierdzono, że około 80% zysków przerzucanych w UE trafia do unijnych rajów podatkowych.

Cytaty

Współsprawozdawczyni Evelyn Regner (S&D, AT), powiedziała: “Wytrwałość się opłaca. Pomimo wszystkich przeciwności i pięcioletniej blokady w Radzie, możemy z dumą powiedzieć, że apel o większą przejrzystość podatków korporacyjnych został wysłuchany. Zbyt długo korporacje grały według własnych zasad. Dzięki przejrzystości, jaką zapewnia publiczna sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje, będziemy teraz mogli rzucić światło na tę nieprzejrzystą korporacyjną dżunglę.”

Współsprawozdawca Ibán García del Blanco (S&D, ES), powiedział: ”Dzisiejsze głosowanie było długo oczekiwanym krokiem w kierunku zwiększenia przejrzystości przedsiębiorstw, stanowiącym precedens dla całego świata. UE musi zerwać zasłonę tajemnicy wokół tego, gdzie i jak duże międzynarodowe koncerny prowadzą działalność gospodarczą oraz ile podatków płacą w poszczególnych krajach. Obywatele, inwestorzy, związki zawodowe, badacze i dziennikarze mają prawo znać te informacje, a korporacje muszą wykazać, że postępują odpowiedzialnie.”

Kolejne kroki

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy, by przenieść ją do prawa krajowego. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do pierwszych przepisów dyrektywy do połowy 2024 roku.

Przepisy zawierają klauzulę przeglądową. Będą podlegać analizie za cztery lata. Po dokonaniu oceny ich obowiązywanie zostanie przedłużone.

Więcej informacji
Forward to your friends